fbpx

Vispārējie nomas nosacījumi

Šie vispārējie noteikumi attiecas uz visiem īstermiņa transportlīdzekļu nomas līgumiem, kas noslēgti ar SIA “Rent Me”, turpmāk tekstā – RentMe.

1. Nomas periods

1.1. Nomnieks nomā transportlīdzekli uz nomas līgumā noteikto laika periodu. Pēc pušu vienošanās ir iespējams pagarināt nomas periodu.

1.2. Nomas pagarinājums jāveic ar RentMe rakstisku piekrišanu. Lai pagarinātu nomas periodu, nomnieks saskaņo pagarināšanas izmaksas ar RentMe. Līguma pagarināšana tiek apstiprināta rakstiski, veicot atzīmi nomas līgumā.

2. Transportlīdzekļa saņemšana un atgriešana

2.1. Nododot transportlīdzekli nomniekam, nomniekam jāpārliecinās, ka transportlīdzeklis ir saņemts labā tehniskā stāvoklī, ar tīru virsbūvi un salonu. Nomniekam jāpārliecinās, vai, saņemot transportlīdzekli, piefiksētie transportlīdzekļa bojājumi ir atzīmēti nomas līgumā. Turpmākās pretenzijas par transportlīdzekļa bojājumiem netiks izskatītas, un tiks uzskatīts, ka šādus zaudējumus ir nodarījis nomnieks un tie būs jāatlīdzina.

2.2. Nomniekam ir pienākums transportlīdzekli atgriezt noteiktajā laikā un datumā RentMe birojā Krustpils ielā 12, Rīgā, ja nav vienošanās par citu transportlīdzekļa nodošanas kārtību. Pieļaujamais kavēšanas laiks pēc nomas termiņa beigām ir 30 minūtes. Ja transportlīdzekļa atgriešana tiek kavēta ilgāk par 30 minūtēm, nomas līgumam tiek piemērota maksa par papildu nomas dienu.

2.3. Ja nomnieks transportlīdzekli neatgriež atpakaļ norunātajā laikā un vietā vai tūlīt pēc līguma priekšlaicīgas izbeigšanas, RentMe ir tiesības paziņot par transportlīdzekļa zādzību un izmantot visas likumīgās tiesības, lai pārņemtu transportlīdzekli, tai skaitā atļauj RentMe nekavējoties atņemt (pārvietot) transportlīdzekli. Ja RentMe tiek radītas papildu izmaksas saistībā ar iepriekš minēto, nomniekam ir pienākums tos atlīdzināt RentMe. Pārvietojot transportlīdzekli, RentMe darīs visu iespējamo, lai saglabātu mantas, ko transportlīdzekī atstājis nomnieks, bet neatbild par iespējamiem bojājumiem, kas tām var rasties pārvietošanas laikā vai pēc tās.

2.4. Nomniekam ir pienākums atgriezt transportlīdzekli tādā pašā stāvoklī, kādā tas bija, kad transportlīdzeklis tika nodots nomniekam, ņemot vērā dabīgo nolietojumu.

2.5. Nomnieks saņem transportlīdzekli ar pilnu degvielas tvertni un apņemas atgriezt transportlīdzekli ar pilnu degvielas tvertni.

3. Transportlīdzekļa lietošanas noteikumi

3.1. Transportlīdzekļa nomniekam ir pienākums ievērot Ceļu satiksmes noteikumus un Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, tādējādi apņemoties apmaksāt soda naudas vai citas izmaksas, kas rodas nomniekam pārkāpjot noteikumus.

3.2. Transportlīdzekli drīkst vadīt persona, kas:

3.2.1. ir iekļauta nomas līgumā un kurai attiecīgi ir derīga atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecība vai kuģošanas līdzekļa vadītāja kvalifikācija;

3.2.2. cita persona, kuru pēc nomnieka pieprasījuma norādīta nomas līgumā. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par šo personu un apņemas pārbaudīt, vai tā ievēro nomas līgumu un vispārīgos noteikumus.

3.3.  Transportlīdzekli nedrīkst izmantot:

3.3.1. pasažieru pārvadāšanai par atlīdzību (piemēram, transporta vai taksometra pakalpojumu sniegšana);

3.3.2. vilkt jebkuru citu transportlīdzekli vai piekabi;

3.3.3. preču pārvadāšanai, pārkāpjot muitas noteikumus, vai jebkurai citai nelikumīgai darbībai;

3.3.4. vadītājs, kurš atrodas alkohola, narkotisko vai citu aizliegto vielu ietekmē;

3.3.5. sacīkstēm vai treniņiem;

3.3.6. mācību braucieniem;

3.3.7. izmantošanai bezceļa apstākļos (automašīnas);

3.3.8. ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja nav atsevišķas vienošanās, kas iekļauta nomas līgumā, ar RentMe.

3.4. Automašīnā ir aizliegts smēķēt. Prasības pārkāpuma gadījumā nomnieks apņemas samaksāt 4.3.8. Punktā minēto ķīmiskās tīrīšanas maksu.

3.5. Izkāpjot no automašīnas, nomnieks apņemas veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus (piemēram, aizslēgt transportlīdzekļa durvis), lai novērstu iespējamos negadījumus vai zādzības. Nomnieks arī apņemas, pametot transportlīdzekli, neatstāt transportlīdzekļa atslēgas un dokumentus (reģistrācijas apliecību, apdrošināšanas polises) transportlīdzeklī.

4. Maksas

4.1. Noslēdzot nomas līgumu, nomas summas un drošības naudas apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz RentMe norēķinu kontu vai skaidrā naudā RentMe kasē.

4.2. RentMe ir tiesības nomas laikā vienpusēji mainīt nomas maksu, ja nomas termiņš pārsniedz 30 dienas, paziņojot nomniekam vismaz 7 dienas iepriekš. Ja rodas domstarpības par jauno cenu, nomniekam ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt nomas līgumu.

4.3. Nomnieks apņemas samaksāt RentMe:

4.3.1. nomas maksu atbilstoši nomas līgumam. Nomnieks apzinās, ka transportlīdzekļa novēlota atgriešana var ievērojami palielināt nomas maksas apmēru un atšķirties no nomas līgumā noteiktajiem tarifiem. Ja nomnieks transportlīdzekli bez būtiska iemesla atdod priekšlaicīgi, RentMe ir tiesības pieprasīt pilnu nomas summu, kas norādīta nomas līgumā;

4.3.2. visas piemaksas (apdrošināšana, papildu produktu maksas utt.) kopā ar likumā paredzēto PVN, par kuru nomnieks ir vienojies, parakstot nomas līgumu;

4.3.3. maksa par degvielas tvertnes uzpildīšanu, ja nomnieks nepilda 2.5.punktā minētās saistības;

4.3.4. naudas sodu par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, satiksmes noteikumu pārkāpšanu vai citām nelikumīgām darbībām, ja naudas sods tiek piemērots pret RentMe, tai skaitā, ja RentMe tiek uzlikts naudas sods par personu, kam nomnieks nodevis transportlīdzekli;

4.3.5. Maksu (līgumsodu) 500,00 EUR apmērā par izbraukšanu no Latvijas Republikas bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Ja nomniekam ir RentMe piekrišana atstāt Latvijas Republikas teritoriju un automašīna kļūst nelietojama ārpus Latvijas, nomnieks apņemas segt izdevumus par automašīnas pārvietošanu uz Latviju;

4.3.6. maksu par nomas periodu, kad transportlīdzeklis nav izmantojams apstākļos, kurus RentMe nevar ietekmēt. Ja nomnieks ir tīši sabojājis transportlīdzekli, braucot alkohola reibumā vai pārkāpjot vispārējos nomas līguma nosacījumus, nomnieks apņemas maksāt nomas līgumā noteikto nomas maksu par dienām, kas pavadītas transportlīdzeklim nodarīto bojājumu novēršanai, bet nepārsniedzot 30 dienas;

4.3.7. Soda maksas par nepareizu novietošanu stāvvietā, kavējuma naudu un, ja nepieciešams, maksu par transportlīdzekļa evakuāciju nepareizas stāvēšanas vai citu iemeslu dēļ;

4.3.8. maksu par automašīnas ārkārtas tīrīšanu 120 EUR apmērā, ja nomnieks ir smēķējis automašīnas salonā vai salons ir tik ļoti netīrs, ka ir nepieciešams veikt ķīmisko tīrīšanu, lai atjaunotu salona stāvokli pēc nomas;

4.3.9. par transportlīdzekļa bojājumu, kas radies laikā, kad nomnieks atgriezis transportlīdzekli ārpus darba laika (plkst.17:00 – 08:00) vai tādā veidā, ka transportlīdzeklis netiek pārbaudīts kopā ar RentMe darbinieku, un RentMe atklāj transportlīdzeklim bojājumus vēlākā pārbaudē;

4.4. Nomnieks apmaksu RentMe veic ar bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā RentMe kasē. 
Ja maksa par nomu vai citiem, līgumā atrunātajiem papildu produktiem netiek apmaksātā noteiktajos termiņos, nomnieks maksā kavējuma procentus 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu. Gadījumā, ja maksājums tiek kavēts, pirmās iemaksātās summas tiek uzskatītas kā kavējuma procentu summas nomaksa, tikai pēc tam iekavētā nomas maksa. Ja nomnieks nepilda un/vai savlaicīgi nepilda prasības, kas izriet no nomas līguma, RentMe ir tiesības publicēt informāciju par nomnieku maksājumu saistību nepildīšanas reģistrā.

5. Atbildība

5.1. Nomnieks, kā transportlīdzekļa valdītājs, ir atbildīgs par negadījumā izraisītiem vai citiem bojājumiem un defektiem, ko nomas laikā izraisījis izmantojot transportlīdzekli. 

5.2. Ja nomas laikā transportlīdzeklim rodas defekti, iekļūst avārijā vai redzamas vandālisma pazīmes, nomnieks apņemas nekavējoties paziņot RentMe par iepriekšminēto un ievērot RentMe instrukcijas par turpmāko rīcību. Nomniekam nav tiesību labot transportlīdzekļa defektus bez RentMe iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Šīs klauzulas pārkāpuma gadījumā nomniekam ir pienākums atlīdzināt RentMe radušos zaudējumus (piemēram, bet ne tikai, ja transportlīdzekļa oriģinālās detaļas ir aizstātas ar nekvalitatīvām detaļām).

5.3. Nomnieks uzņemas pilnu materiālo atbildību par vizuāliem, mehāniskiem vai tehniskiem defektiem, kuri radušies transportlīdzeklim nomas periodā, kā sekas nepareizai tā transportēšanai, sagatavošanai ekspluatācijai, kritienu, sitienu, t.sk. ceļu satiksmes negadījuma, ja nomnieks tiek atzīts par vainīgu ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, un nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

5.4. Nomnieks ir atbildīgs par transportlīdzekli tirgus vērtības apmērā, ja nomnieks, pametot transportlīdzekli, nav paņēmis transportlīdzekļa dokumentus un/vai atslēgu saskaņā ar 3.5. punktu un kā krietns un rūpīgs saimnieks nav veicis nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu transportlīdzekļa drošību, un ir notikusi transportlīdzekļa zādzība vai bojāeja.

6. Veicamās darbības ceļu satiksmes negadījumā

6.1. Nomniekam un katram autovadītājam, kam atļauts izmantot transportlīdzekli, ir pienākums veikt visus pasākumus, lai aizsargātu RentMe intereses, ja nomas laikā notiek negadījums, tai skaitā:

6.1.1. identificē visu iesaistīto pušu un iespējamo apkārtējo personu vārdus;

6.1.2.  Neatzīt savu vainu vai atbildību bez iepriekšējas RentMe piekrišanas;

6.1.3.  pēc avārijas neatstāt transportlīdzekli bez uzraudzības vai nedrošu;

6.1.4.  nekavējoties informēt RentMe un, ja nepieciešams, policiju par negadījumu vai zādzību un palikt notikuma vietā, līdz policija ir devusi atļauju doties prom;

6.1.5.  sagatavot RentMe paskaidrojumu par negadījumu vai zādzību un 24 stundu laikā pēc negadījuma vai zādzības nogādāt to RentMe birojā.

7. Nomas līguma grozīšana un izbeigšana

7.1.  Nomas līguma grozījumus izdara rakstveidā vai rakstveidā reproducējamā formā, un tie stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas.

7.2.  Nomas līgums beidzas līgumā noteiktā nomas perioda pēdējā dienā, kad nomnieks atdod transportlīdzekli, bet ne gadījumā, ja no nomas līguma izrietošās Pušu saistības nav izpildītas pilnā apjomā. Šajā gadījumā nomas līgums beidzas dienā, kad no nomas līguma izrietošās Pušu saistības ir izpildītas pilnā apjomā.

7.3.  Nomniekam ir tiesības priekšlaicīgi lauzt nomas līgumu, bet RentMe ir tiesības pieprasīt pilnu nomas līgumā norādītās nomas maksas samaksu.

7.4.  RentMe ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt nomas līgumu, ja nomnieks ir būtiski pārkāpis līgumu. Cita starpā uzskatāms, ka būtisks līguma pārkāpums pastāv, ja:

7.4.1. nomnieks savlaicīgi nemaksā līgumā norādīto nomas maksu;

7.4.2.  nomnieks izmanto transportlīdzekli tam neparedzētiem mērķiem, ieskaitot līguma 3.3. punktā paredzētos veidus;

8. Nomnieks piekrīt

8.1. Nomnieks dod savu piekrišanu:

8.1.1.  Nomnieks apzinās, ka transportlīdzeklis var būt aprīkots ar GPS monitorēšanas sistēmu: GPS pozicionēšanas sistēma ļauj noteikt iznomātājām transportlīdzekļa kustību un ir paredzēta transportlīdzekļa drošībai. Nomnieks, parakstot nomas līgumu, apstiprina, ka zina par GPS monitorēšanas sistēmu.

8.1.2. nomas līgumā norādīto personas datu (ieskaitot vārdu, personas kodu, dzimšanas datumu) apstrādei, galvenokārt, lai nodrošinātu nomas līguma izpildi; kā arī personas datu nodošanai kredītinformācijas birojam un citām trešajām personām, ja nomnieks ir pārkāpis nomas līgumu. Pēdējā gadījumā informācija attiecas tikai uz datiem, kas attiecas uz nomas līguma pārkāpumu;

9. Cits

9.1.Vispārējie noteikumi ir neatņemama nomas līguma sastāvdaļa, kas noslēgts starp RentMe un nomnieku.
9.2.Ja šie noteikumi ir pretrunā ar nomas līgumu, tad Puses vadās pēc nomas līgumā noteiktā.
9.3.Strīdus, domstarpības un prasības, kas rodas no nomas līguma izpildes vai interpretācijas, risina sarunu ceļā starp Pusēm. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks risināts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesas instancēs.
9.4.Nomnieks, parakstot nomas līgumu, apliecina, ka pirms nomas līguma noslēgšanas ir izlasījis šos noteikumus, kas ir publicēti RentMe mājas lapā www.rentme.lv, un tiem piekrīt.